tư vấn Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng công việc bước đệm phù hợp với các bạn kế toán

Xác định chính xác giá mua thực tế của lượng hàng đã tiêu thụ đồng thời phân bổ phí thu mua cho hàng tiêu thụ