tìm hiểu về chuyên viên quan hệ khách hàng

Chuyên viên qua hệ khách hàng là nghề gì, làm gì?

Lập tờ trình thẩm định hoặc báo cáo thẩm định theo quy trình của ngân hàng và trình các cấp xét duyệt cho vay hoặc