điều không nên nói dối trong cv

Những điều không nên nói dối điều gì trong hồ sơ xin việc?

Và bạn nghĩ bạn sửa đổi thông tin người tham khảo sẽ giải quyết được hết? Khai khống bằng cấp: Dù bạn không có được